iq-partners-logo-mavi

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

AnasayfaHizmetlerimizAr-Ge ve İnovasyon – Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Ar-Ge ve İnovasyon kültürünü geliştirme adına üstlendiğimiz misyonun bir devamı olarak başarılı referanslara sahip olduğumuz ve iddiamızı sürdürdüğümüz diğer teknoloji ve inovasyon merkezleri yönetimi konusunda sektördeki öncü rolümüzü devam ettiriyoruz.

Ar-Ge konusunda belirli bir aşamaya gelmiş özel sektör kuruluşları, STK’lar, üniversiteler, teknolojik dönüşüm adına öncülük etmek ve hızlandırıcı fonksiyonlarını gerçekleştirmek adına özelleşmiş Ar-Ge ve inovasyon yapılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz aşağıdaki başlıkları içermektedir:

ar-ge-ve-inovasyon-3

DEVLET DESTEKLERİ NELERDİR?

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme olan ( KOBİ )‘ler ve büyük işletmeler, devletin yatırım yaparken ve yatırımlarını büyütürken verdikleri yatırım teşviklerinin yanında işletme faaliyetlerinde “kurumsallaşma, Ar-Ge, yurt dışı pazarlara açılma, ihracat, markalaşma vb. gibi” bir çok alanda devlet kurumlarının desteklerini alabilmektedir.

Bu çok farklı konularda farklı kurumlardan verilen bazen birbiriyle örtüşen, bazen ayrışan tüm desteklerin firmalarca iyi bilinmesi ve yönetilmesi, kurumun kendisine belirlediği hedefler doğrultusunda olan teşvikleri doğru ve verimli kullanıp hedeflerine daha kolay ulaşabilmesine “Teşvik Planlaması ve Yönetimi Danışmanlığı” adını vermekteyiz.

Bu teşvikler:

 • Yatırım Teşvikleri;
 • Proje Bazlı Destek Sistemi;
 • İhracat Teşvikleri;
 • KOSGEB Destekleri olarak değerlendirilebilir.

YATIRIM TEŞVİKLERİ NELERDİR?

Bu konuda iki temel destek programı bulunmaktadır.

Birincisi Yatırım Teşvik Sistemi diğeri ise Proje Bazlı Destek Sistemidir.

Türkiye’de yerli ve yabancı yatırımcıları yatırıma teşvik etmek, üretimin ve istihdamın artırılması, nitelikli ve katma değerli yatırımların teşvik edilmesi gibi konularda yatırımların yatırım teşvik belgesi alınması yoluyla desteklenmektedir. Bu konuda 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği ile destekler düzenlenmiştir.

Burada:

 • Genel teşvik uygulamaları;
 • Bölgesel teşvik uygulamaları;
 • Öncelikli yatırımların teşvik edilmesi;
 • Büyük ölçekli yatırımların teşvik edilmesi;
 • Stratejik yatırımların teşvik edilmesi;

olmak üzere beş ana başlıkta altı kalkınmışlık dereceli bölgeye göredir. Aşağıdaki konularda destek verilmektedir.

Teşvik Konuları

 • • KDV istisnası;
 • • Gümrük Vergisi Muafiyeti;
 • • Vergi indirimi;
 • • Sigorta prim işveren hissesi desteği;
 • • Sigorta Prim desteği;
 • • Yatırım yeri tahsisi;
 • • Yatırım kredisi Faiz desteği;
 • Gelir vergisi stopaj desteği;

Bu başlıklarda yatırım cinsine, bölgelerine bağlı olarak ve değişen oranlarda destek verilmesi sağlanmaktadır. Burada yatırımın yeri ve niteliğinin incelenmesi, ön fizibilitesinin yapılması bağlı olarak teşviklerin başvuru kapsamının ve şeklinin belirlenmesinde yarar bulunmaktadır. Bu çalışmalar firmalar için stratejik karar niteliğinde olup iyi değerlendirilmesi, teşviklerin uzmanlarca doğru planlaması gereklidir. Sizin adınıza yatırımlarınızı değerlendirip, başvurunuzun yapılması, teşviklerin takibinin yapılması ve personelinize bu konularda eğitim verilmesi hizmetlerimizin bir kısmını oluşturmaktadır.

PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ:

2016/9495 sayılı Karar ve Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7 Eylül 2016) ile Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak, bugünkü ve gelecekteki kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz ihtiyacını karşılayacak ve teknoloji yoğun sektörlerde stratejik projeler bakanlığa yapılacak çağrı usulüne göre özel mekanizmalarla destek verilmektedir.

Bu desteklerde, vergisel olarak:

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti;
 • KDV İstisnası;
 • Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi;
 • Yatırım tutarının iki katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası söz konusudur.

İstihdam Destekleri olarak:

 • 10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği;
 • Beş yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar Nitelikli Personel Desteği;
 • 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği söz konusudur.

Finansman Destekleri olarak:

 • Enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadar en fazla 10 yıl süreyle Enerji Desteği;
 • Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği ya da Hibe Desteği;
 • Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla Sermaye Katkısı söz konusudur.

Yatırım Yeri Destekleri olarak:

 • • 49 yıl süreyle bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi;
 • Projenin gerektirdiği durumlarda Altyapı Desteği söz konusudur.

Diğer Destekler:

 • Belirli süre veya miktarda Kamu Alım Garantisi;
 • İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde istisna getirilmesi veya kolaylık sağlanması söz konusudur.