iq-partners-logo-mavi

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Danışmanlığı

AnasayfaHizmetlerimizSürdürülebilirlik Yönetimi ve Danışmanlığı

surdurulebilirlik-Yonetimi-ve-Danismanligi-2

Sürdürülebilirlik tüm dünyada günden güne gelişme gösteren, hükümetlerin birbirleriyle ve doğa ile uyumlu hale gelebilmek adına öneri ve kanunlar koyarak çeşitli uygulamalar geliştirdikleri bir konudur. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanlarında yapılan çalışmalar sonucunda sınırlamalar içeren yeni politikalar geliştirilmesi kuruluşları etkilemektedir. Sanayi ve işletmeler hem kendi ülkelerinde bulunan Net Sıfır Hedeflerine hem de ithalat yaptıkları ülkelerin hedef ve sistemlerine uyumlu hale gelebilmek için stratejiler geliştirmelidir. Bu uyumu sağlayamayan üreticiler bulunduğu pazarda değer kaybederek müşteri bulmada zorluklar yaşamak ve ağır vergiler ödemek gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir.

Kuruluşunuzun değişen şartlara adaptasyonunu sağlamak, mevcut sistemin ilgili politikalara uyumlu hale getirmek, gelişen trendleri takip etmek, strateji geliştirme çalışmalarını verimli şekilde ilerletmek ve operasyonel stratejilerinizi güncel tutmak şirketiniz için önem taşımaktadır.

IQ&PARTNERS olarak; uluslararası anlaşmalar, direktif ve yönetmeliklerdeki (CSRD, EU Taxonomy, Green Deal, Paris Agreement vb.) güncel gelişmeleri takip eden ekibimiz ile sürdürülebilirlik yolculuğunuzda risk ve fırsatlarınızı fark etmeniz, kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmeniz, sürdürülebilirliği yönetim anlayışınıza entegre etmeniz ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmanız için şirketinize yol haritası oluşturarak yardımcı oluyoruz.

Çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında zorluların ve önceliklerin doğru tanımlanması, raporlanması ve etkin yönetilmesi amacıyla uzman ekibimiz ile sunduğumuz hizmetlerimizle, müşterilerimiz için değer yaratma misyonuyla çalışıyoruz.

Hizmetlerimiz:

 • Entegre Raporlama ve Denetim
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Denetimi
 • Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
 • Sürdürülebilirlik Finansmanı & Sorumlu Yatırım
 • Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risklerinin Analizi ve TCFD
 • Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • True Value
 • ESG Durum Tespiti
 • İnsan Hakları ve Sosyal Etki

Entegre Raporlama ve Denetim

Sunduğu sermaye öğeleri yaklaşımı ile hem dış paydaşların raporlama beklentilerini daha kapsamlı karşılayan hem de kurum içi karar verme sürecini daha efektif hale getiren entegre raporlama çerçevesi, doğru uygulandığında şirketler için birçok fırsat barındırmaktadır.

IQ&PARTNERS, Sürdürülebilirlik ekibi, mevcut ana akım raporlama yaklaşımı ile yatırımcı beklentileri arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla geliştirilen entegre raporlama çerçeve yaklaşımını doğru uygulamanıza yardımcı olur.

Örnek hizmetler:

 • Entegre faaliyet raporlaması olgunluk değerlendirmesi
 • Entegre faaliyet raporlama stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması
 • Entegre faaliyet raporu içeriğinin geliştirilmesi
 • Entegre rapor denetimi

 

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Denetimi

Günümüzde finansal olmayan verilerin raporlanması tüm paydaşlar nezdinde gittikçe artan oranda önem arz ediyor. Sürdürülebilirlik ekibimiz, öncelikleriniz doğrultusunda en uygun raporlama standardının belirlenmesi, çevresel, sosyal ve yönetişim performansınızı ve yarattığınız etkiyi en doğru kapsamda raporlamanız aşamasında sunduğu danışmanlık ve denetim hizmetleri ile sizlere yardımcı olur.

Örnek hizmetler:

 • GRI, SASB, CDP raporlaması
 • Sürdürülebilirlik endekslerine raporlama
 • Sera gazı emisyon envanteri hazırlanması
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) raporlaması
 • Yeşil tahvil raporlaması
 • İklim değişikliği risklerinin raporlanması
 • İnsan hakları raporlaması
 • Sorumlu Yatırım Prensipleri’ne (PRI) göre yapılan raporlamaların kritik incelemesi
surdurulebilirlik-Yonetimi-ve-Danismanligi-3

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Artan enerji ve hammadde fiyatları, sınırlı kaynaklar ve müşteri beklentilerindeki değişim başta olmak üzere son dönemde yaşananlar, devamlılığı sağlamak için üretim ve tüketim modellerinde dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, şirketlerin yarattığı etkinin temel bileşenlerinden olan tedarik zincirinin etkin yönetimi hem yaratılan değeri artırmak için hem de döngüsel ekonomi prensiplerinin uygulanması için kilit önem taşıyor.

Sürdürülebilirlik ekibimiz, tedarik zincirinizde sürdürülebilirlik uygulamalarının en üst seviyeye taşınması gibi zorlu bir görevi başarıyla yerine getirmeniz ve süreçlerinizde döngüsel tasarım yaklaşımını en kapsamlı şekilde uygulanabilmeniz için sizlere destek oluyor.

Örnek hizmetler:

 • Tedarik zincirinin çevresel ve sosyal değerlendirmesi ve denetimi
 • Tedarik zinciri risklerinin belirlenmesi ve yönetimi
 • Tedarik zinciri kapasite geliştirme eğitimleri
 • Döngüsel ekonomi trendlerinin araştırılması ve analizi
 • Döngüsel ekonomi stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Döngüsel etkinin değerlendirilmesi, raporlanması ve denetimi

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risklerinin Analizi ve TCFD

En önemli küresel riskler arasında yer alan iklim değişikliği riskleri başta olmak üzere tüm sürdürülebilirlik riskleri, karlılık oranı yüksek olan şirketler dahil her kurumu büyük ölçüde etkiliyor. Bu risklerin etkin yönetimi ise hızla değişen iş dünyasında ESG performansını olumlu yönde etkiliyor.

Sürdürülebilirlik ekibimiz, ESG risklerinizin çok yönlü ve doğru bir analiz ile belirlenmesinin ve raporlanmasının yanı sıra, risklerin etkin yönetimi ve fırsata dönüştürülmesi aşamasında sizlere rehberlik sağlıyor.

Örnek hizmetler:

 • ESG risklerinin analizi
 • İklim değişikliği ile ilgili risklerin analizi
 • TCFD danışmanlığı ve raporlaması

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Ancak sürdürülebilirliği kurumsal stratejilerine entegre edebilen kurumlar, ESG risk ve fırsatlarını etkin yönetebilir, performansını iyileştirebilir ve uzun vadede yaratacağı değeri en üst seviyeye çıkartabilir.

Sürdürülebilirlik ekibi, kurumsal stratejinizin sürdürülebilirlik öncelikleriniz ile uyumlu bir şekilde oluşturulması ve uygulanması için sizlere yardımcı oluyor.

Örnek hizmetler:

 • Sürdürülebilirlik stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması
 • Çevresel ve sosyal performansın iyileştirilmesi
 • Çevresel ve sosyal risklerin etkin yönetimi
 • Yenilenebilir enerji stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Düşük karbon stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması
 • Sıfık atık stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması
surdurulebilirlik-Yonetimi-ve-Danismanligi

True Value

Günümüz iş dünyasında, sadece finansal etkiye odaklanmak, bir şirketin hissedarları dahil olmak üzere tüm paydaşlarının beklentilerini karşılamak açısından artık fazlasıyla yetersiz kalıyor. Faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ölçümleyen ve yöneten şirketler ise çok büyük bir rekabet avantajı sağlıyor. Sürdürülebilirlik ekibi, ölçeklenebilir bir şekilde şirketinizin, ürünlerinizin, yatırımlarınızın veya hizmetlerinizin önemli çevresel ve sosyal etkilerini ölçerek, iş stratejinizi ve aksiyon planınızı bu doğrultuda yönetmenize yardımcı olur.

Örnek hizmetler:

 • Ekonomik, sosyal ve çevresel etkinin ölçümlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi

ESG Durum Tespiti

Günümüzde yatırım değerinizi belirleyen tek faktör finansal operasyonlarınız değildir. ESG değerlendirmeleri nicel ve nitel verilerin sentezini yaparak şirketinizin çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansını ortaya koyar.

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularını nasıl yönettiği, bir şirketin uzun vadede yaratacağı değeri büyük ölçüde etkiliyor. Sürdürülebilirlik ekibimiz, en az finansal durum tespiti kadar önem taşıyan ESG durum tespitinin en doğru şekilde yapılması için sizlere yardımcı oluyor.

Örnek hizmetler:

 • Alıcı taraf – çevresel, sosyal ve yönetişim durum tespiti
 • Satıcı taraf – çevresel, sosyal ve yönetişim durum tespiti

Sürdürülebilirlik Finansmanı & Sorumlu Yatırım

Sürdürülebilir finans; finansal sistemin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini kapsayacak bir şekilde geliştirilmesi amacıyla kullanılan bir kavram. Finansman sağlanırken bu kriterlerin göz önünde bulundurulması, sürdürülebilir bir şekilde kaynak sağlandığı anlamına gelmektedir. Böylece, daha sorumlu bir finansal sistem oluşturularak sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapmak amaçlanıyor.

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularını nasıl yönettiği, bir şirketin uzun vadede yaratacağı değeri büyük ölçüde etkiliyor. Bu sürecin bir sonucu olarak, bankacılık sektöründe izlenen gönüllü kılavuzlar (TCFD vb.) gün geçtikçe artarken, sürdürülebilirlik odaklı faaliyet sürdüren şirketler için de finansmana erişim şansı yükseliyor.

Sürdürülebilirlik ekibimiz, sunduğu geniş kapsamlı sürdürülebilirlik finansmanı hizmetleri ile hem bankalara hem de şirketlere rehberlik sağlıyor.

Örnek hizmetler:

 • Yeşil/sürdürülebilir/sosyal tahvil çerçevesinin geliştirilmesi ve denetimi
 • Sorumlu bankacılık danışmanlığı
 • Sorumlu yatırım kriterleri danışmanlığı ve denetimi

İnsan Hakları ve Sosyal Etki

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın kapsadığı toplam 169 amacın %92’si eşit insan haklarının sağlanmasına hizmet ediyor. Bu gerçekten yola çıkarak, iş dünyasında insan haklarının korunması ve ihlallerin önlenmesi, bir yandan şirketlerin ilgili yasal riskleri minimize etmesi, finansal ve itibar kayıplarının önlenmesine imkan sağlarken, diğer yandan da sürdürülebilirliğin küresel olarak sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Sürdürülebilirlik ekibiz, faaliyetleriniz kapsamında insan haklarının sağlanması amacıyla sunduğu özelleşmiş hizmetler ile sizlere rehberlik sağlıyor.

Örnek hizmetler:

 • İnsan hakları politikası & stratejisinin geliştirilmesi, uygulanması ve analizi
 • Paydaş etkileşimi ve analizi
 • Kapasite geliştirme eğitimleri
 • İnsan hakları risk değerlendirmesi
 • Sosyal etki değerlendirmesi